عارضه یابی و بهینه سازی​​​​​​​

هدف اصلی در این بخش  افزایش رقابت ‌پذیری  دپارتمان های غذا و نوشیدنی میباشد ، محورهای فعالیت  در این قسمت شامل  شناسایی  مشکلات ، تعریف ، تدوین و اجرای راه‌کارهای اصلاحی وضع موجود و رفع عارضه‌های احتمالی شناسایی شده میباشد . به طور کلی میتوان گفت در این بخش وضعیت شاخص های بهره‌وری دپارتمان غذا و نوشیدنی در دو مقطع ابتدا و انتهای عارضه یابی  ، اندازه‌گیری شده و با پیاده‌سازی  راه کارهای فنی ، سیستمی و مدیریتی در  قالب چرخه بهبود بهره‌وری ، به افزایش بهره‌وری و قدرت رقابت پذیری و کاهش ضایعات و قیمت‌تمام شده دپارتمانهای غذا و نوشیدنی کمک می گردد .
عارضه های شناسایی شده به طور معمول در موارد ذیل بیشتر خود نمایی کرده و گروه مشاوران راژمان گستران با پشتوانه تجارب چند ساله در این موضوع راه کارهای جامع و استانداردی جهت رفع این نواقص تهیه و تودین نموده است .
1 - تاسیسات مکانیک
1 - 1  اگزاست فن ها و هواساز ها
2 - 1  فاضلاب ها و پس آب ها
3 - 1  آب
2 -  تاسیسات برقی
3 -  چیدمان تجهیزات

صفحه اصلی
بازگشت به خدمات